Regulamin


1. Ogólne Warunki najmu samochodu między firmą MORETTI Klaudia Bajdak nip 9372576936 a najemcą :

2. Najemca gwarantuje, że:
a).podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b). posiada niezbędne uprawnienia do kierowania samochodem osobowym, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia sądowego tego prawa i nie toczą się przeciw niemu postępowania, które mogłyby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy.

3. Warunki: dwa dokumenty tożsamości do wglądu.

4. Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany, która może zostać przedłużona jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, o ile Najemca zgłosi wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, Najemca zobowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie, plus karę umowną w wysokości potrójnej stawki dziennej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i nie wyłącza to uprawnienia Wynajmującego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Najemca otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu w stanie dobrym i czystym oraz z pełnym bakiem paliwa. Wynajmujący potwierdza, że pojazd oddany do użytku Najemcy znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatacje.

6. Najemca zobowiązuje się:
a). używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami zawartej umowy,
b). nie pozostawiać dokumentów w samochodzie, a w szczególności związanych z samochodem wynajętym,
c). używać wynajęty samochód jedynie na terytorium Polski, wyjazd poza terytorium Polski należy skonsultować z wynajmującym w przeciwnym razie Najemca zobowiązuje się zapłacić karę w wysokości 500zł do 7 dni od daty przekroczenia granicy.
d). kierować pojazd osobiście lub przez niego upoważnioną osobą spełniającą warunki zawarte w punkcie 2b,
e). nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian,
f). nie wykonywać samodzielnie żadnych napraw, a w przypadku awarii powiadomić niezwłocznie Wynajmującego,
g). w trakcie użytkowania pojazdu dbać o stan techniczny, dokonywać obsługi codziennej, w razie potrzeby uzupełnić oleje, płyny, ciśnienie w oponach, itp,
h). zapoznać się z warunkami załączonej do umowy polisy ubezpieczeniowej, a w szczególności jej ważności w okresie użytkowania przedmiotowego pojazdu

i). w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży samochodu i odmowy pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, zapłaci w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownego odszkodowania,
j). w przypadku uszkodzenia pojazdu gdy szkoda pokryta będzie w całości z polisy Ubezpieczeniowej AC-Najemca nie ponosi kosztów.
k). w przypadku, gdy wynajęty pojazd ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia. W takim wypadku Najemca niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszystkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia,
l). Najemca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty powstałe w wyniku eksploatacji wynajętego samochodu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polisy ubezpieczeniowych, a w szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,udostępniania pojazdu osobom trzecim, postoju itp.
m). pokryć w całości zmniejszenie odszkodowania, jeżeli przy badaniu okoliczności, kierujący ubezpieczonym pojazdem przekroczył na danym terenie prędkość,
n). w przypadku kradzieży wynajmowanego samochodu wraz z dokumentami i kluczykami Najmujący pokrywa koszty jego utraty w całości,
o). ponieść koszty związane z zatrzymaniem wynajętego samochodu przez organy ścigania, celne oraz podatkowe, w związku z popełnieniem przez Najemcę przestępstwa lub wykroczenia, w wysokości równej opłacie za wynajem samochodu.
p) W przypadku najmu długoterminowego (od 6 miesięcy), Najemca zobowiązuję się nie zrywać umowy przed upływem 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w przeciwnym razie Najemca ponosi kare w wysokości 10.000zł. Po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy najemca, może wymienić wynajęty samochód na inny lub zerwać umowę bez ponoszenia kary.

7. Kaucja ujęta w umowie, w przypadku powstania szkody wynajętego pojazdu z winy Najemcy, zostanie zatrzymana i przekazana na poczet szkody, w przypadku podpisanego weksla oraz nie porozumienia z najemcą zostanie on wykorzystany w postępowaniu Sądowym.

8. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę-Użytkownika.

9. W przypadku dłuższego postoju, a w szczególności całonocnego należy wynajęty pojazd parkować na parkingu strzeżonym lub miejscu uniemożliwiającym jego kradzież lub zniszczenie.

10. W przypadku gdy Wynajmujący nie pobiera od klienta żadnej opłaty za wypożyczenie samochodu, otrzymuje on pojazd na zasadzie umowy użyczenia.

11. Zwrot samochodu: Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd w biurze Wynajmującego lub innym miejscu obustronnie uzgodnionym do godziny i w dniu określonym w umowie,po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu minimum jedną godzinę wcześniej w stanie czystym i nie pogorszonym wraz z dokumentami oraz wyposażeniem w nim wydanym. Najemca napełni bak pojazdu do stanu jego odbioru lub zapłaci w dniu zwrotu przedmiotowego pojazdu dwukrotną wartość ceny paliwa brakującego. W przypadku gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub jego stan nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody.

12. Nie oddanie samochodu w wyznaczonym terminie zostanie uznane jako przywłaszczenie i automatycznie zostanie zgłoszone odpowiednim organom powodując skutki prawne.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny.

14. Umowę najmu samochodu wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy Wynajmu Samochodu stanowiącego jej integralną część sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,po jednym dla każdej ze stron.