Regulamin


 1. Ogólne Warunki najmu samochodu między firmą MORETTI Klaudia Czepek nip 9372576936, 43-300 Bielsko- Biała ul.Siewna 5/9 a Najemcą :
 2. Najemca gwarantuje, że:
  1. Podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. Posiada niezbędne uprawnienia do kierowania samochodem osobowym, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia sądowego tego prawa i nie toczą się przeciw niemu postępowania, które mogłyby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy.
 3. Warunki: dwa dokumenty tożsamości do wglądu.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany, która może zostać przedłużona jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, o ile Najemca zgłosi wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, Najemca zobowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie, plus karę umowną w wysokości potrójnej stawki dziennej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i nie wyłącza to uprawnienia Wynajmującego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 5. Najemca otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu w stanie dobrym i czystym oraz z pełnym bakiem paliwa. Wynajmujący potwierdza, że pojazd oddany do użytku Najemcy znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatacje.
 6. Najemca zobowiązuje się:
  1. Używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami zawartej umowy,
  2. Nie pozostawiać dokumentów w samochodzie, a w szczególności związanych z samochodem wynajętym,
  3. Używać wynajęty samochód jedynie na terytorium Polski, wyjazd poza terytorium Polski należy skonsultować z wynajmującym w przeciwnym razie Najemca zobowiązuje się zapłacić karę w wysokości 500zł do 7 dni od daty przekroczenia granicy.
  4. Kierować pojazd osobiście lub przez niego upoważnioną osobą spełniającą warunki zawarte w punkcie 2b,
  5. Nie dokonywać w pojeździe żadnych zmian,
  6. W przypadku najmu długoterminowego ( od 6 miesięcy) Najemca pokrywa koszty niezbędnych napraw samochodu. W przypadku wymiany olei koszty pokrywa Wynajmujący.
  7. W trakcie użytkowania pojazdu dbać o stan techniczny, dokonywać obsługi codziennej, w razie potrzeby uzupełnić oleje, płyny, ciśnienie w oponach, itp,
  8. Zapoznać się z warunkami załączonej do umowy polisy ubezpieczeniowej, a w szczególności jej ważności w okresie użytkowania przedmiotowego pojazdu
  9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży samochodu i odmowy pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, zapłaci w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownego odszkodowania,
  10. W przypadku uszkodzenia pojazdu gdy szkoda pokryta będzie w całości z polisy Ubezpieczeniowej AC-Najemca nie ponosi kosztów.
  11. W przypadku, gdy wynajęty pojazd ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia. W takim wypadku Najemca niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszystkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia,
  12. Najemca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty powstałe w wyniku eksploatacji wynajętego samochodu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polisy ubezpieczeniowych, a w szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,udostępniania pojazdu osobom trzecim, postoju itp.
  13. Pokryć w całości zmniejszenie odszkodowania, jeżeli przy badaniu okoliczności, kierujący ubezpieczonym pojazdem przekroczył na danym terenie prędkość,
  14. W przypadku kradzieży wynajmowanego samochodu wraz z dokumentami i kluczykami Najmujący pokrywa koszty jego utraty w całości,
  15. Ponieść koszty związane z zatrzymaniem wynajętego samochodu przez organy ścigania, celne oraz podatkowe, w związku z popełnieniem przez Najemcę przestępstwa lub wykroczenia, w wysokości równej opłacie za wynajem samochodu.
  16. W przypadku najmu długoterminowego (od 6 miesięcy), Najemca zobowiązuję się nie zrywać umowy przed upływem 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w przeciwnym razie Najemca ponosi kare w wysokości 10.000zł. Po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy najemca, może wymienić wynajęty samochód na inny lub zerwać umowę bez ponoszenia kary.

   W przypadku najmu krótkoterminowego ( do 6 miesięcy) i rezygnacji z najmu samochodu po wpłaceniu zaliczki bądź pełnej kwoty za najem w wysokości udokumentowanej na paragonie lub fakturze VAT Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić pieniądze za niewykorzystane dni najmu w gotówce lub na konto Najemcy w terminie do 7 dni od daty rezygnacji
    
  17. Wynajmujący ma 7 dni roboczych od daty zakończenia umowy na zwrot kaucji w gotówce lub przelewem na numer konta Najemcy.
 7. W przypadku najmu krótkoterminowego najemca zobowiązuje się zapłacić za najem z góry przy odbiorze samochodu.

  W przypadku najmu długoterminowego Najemca zobowiązuje się płacić z góry za każdy następny miesiąc najmu (od daty najmu) lub zapłacić z góry za cały okres najmu – Najemca dostaję od Wynajmującego potwierdzenie zapłaty w formie paragonu fiskalnego lub Fakturę.
   
 8. Zapłata za najem następuje w formie gotówki przy odbiorze samochodu lub kartą poprzez terminal płatniczy. Każda następna zapłata następuje w formie gotówki lub karta poprzez terminal płatniczy lub przelewem na numer konta:
   
  • ING BANK ŚLĄSKI 05 1050 1070 1000 0092 5921 2331
  • Moretti Klaudia Czepek
  • 43-300 Bielsko- Biała ul. siewna 5/9
  • tytuł: Zapłata/ zaliczka na wynajem (od, do), marka oraz model samochodu lub numer faktury.
    
 9. Kaucja ujęta w umowie, w przypadku powstania szkody wynajętego pojazdu z winy Najemcy, zostanie zatrzymana i przekazana na poczet szkody, w przypadku podpisanego weksla oraz nie porozumienia z najemcą zostanie on wykorzystany w postępowaniu Sądowym.
 10. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę-Użytkownika.
 11. W przypadku dłuższego postoju, a w szczególności całonocnego należy wynajęty pojazd parkować na parkingu strzeżonym lub miejscu uniemożliwiającym jego kradzież lub zniszczenie.
 12. W przypadku gdy Wynajmujący nie pobiera od klienta żadnej opłaty za wypożyczenie samochodu, otrzymuje on pojazd na zasadzie umowy użyczenia.
 13. Zwrot samochodu: Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd w biurze Wynajmującego lub innym miejscu obustronnie uzgodnionym do godziny i w dniu określonym w umowie,po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu minimum jedną godzinę wcześniej w stanie czystym i nie pogorszonym wraz z dokumentami oraz wyposażeniem w nim wydanym. Najemca napełni bak pojazdu do stanu jego odbioru lub zapłaci w dniu zwrotu przedmiotowego pojazdu dwukrotną wartość ceny paliwa brakującego. W przypadku gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub jego stan nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody.
 14. Nie oddanie samochodu w wyznaczonym terminie zostanie uznane jako przywłaszczenie i automatycznie zostanie zgłoszone odpowiednim organom powodując skutki prawne.
 15. Przy zwrocie samochodu sporządzany jest protokół odbioru samochodu/ zakończenia najmu, stanowi on następnie załącznik do niniejszej umowy najmu. Opisane zostają w nim zaistniałe uszkodzenia spowodowane przez Najemcę bądź ich brak. Protokół zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny.
 17. Umowę najmu samochodu wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy Wynajmu Samochodu stanowiące jej integralną część sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,po jednym dla każdej ze stron.